วิรุฬห์  ปริวุฒิพงศ์

วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์

อุปนายก

"รถโบราณ คือการอนุรักษ์  ซึ่งในความหมายของผม คือ อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น อะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ไม่ใช่คงไว้แต่โครงสร้าง แล้วนำเครื่องยนต์ปัจจุบันมาใส่ให้มันวิ่งได้ นั่นคือการอนุรักษ์รถโบราณที่ผิด ควรอนุรักษ์คุณค่าเดิมไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา"

User Login