พวงพรรณ  รัตนปริคณน์

พวงพรรณ รัตนปริคณน์

เหรัญญิก

"ทำงานให้สมาคมฯ มานานหลายสิบปี ตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องรถโบราณเลย จนเดี๋ยวนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว"

 

User Login