สังคมรถโบราณ

“ขวัญชัย” นั่งแท่นนายกสมาคมรถโบราณฯ อีกสมัย

on March 05, 2021

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ 

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จำนวน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด เป็นนายกสมาคมฯ ต่ออีก 1 สมัย จากนั้น ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ได้เลือกคณะกรรมการบริหารเพิ่มอีก 6 ท่าน รวม 16 ท่าน พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการดังต่อไปนี้


คณะกรรมการบริหารสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์             นายกสมาคม
นายวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์                อุปนายก
นายวรกุล บุณยัษฐิติ                 อุปนายก
นายศิริพงษ์ บูรณะพันธุ์              อุปนายก
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี         เลขาธิการ
นายประพงษ์ ไม้เจริญ               กรรมการบริหาร ฝ่ายสิทธิประโยชน์
นายจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ       นายทะเบียน
นส. พวงพรรณ รัตนปริคณน์        เหรัญญิก
นส. กิตติมา สุขโชค                  ปฏิคม
นายวิชาญ รัษฐปานะ                 กรรมการบริหาร ฝ่ายเทคนิคยานยนต์
นายสายยศ สุวรรณหงษ์             กรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์              กรรมการบริหาร ฝ่ายเวบไซท์
นายกิตติชัย เสนีวงค์                  กรรมการบริหาร ฝ่ายศิลปะ
นพ. สมคนึง ตัณฑ์วรกุล              กรรมการบริหาร ฝ่ายต่างประเทศ
นายวรพจน์ สุขเกียรติภัย             กรรมการบริหาร ฝ่ายกิจกรรม
นายภัทร ศศิวิมลกุล                    กรรมการบริหาร ฝ่ายกิจกรรม


User Login